... News | Home | Impressum | Contact | Thank you | Listed at | Link to me

  
   
HOME » Micro-Staff » 12-Ants
# About # Screenshots # History # ... Download (22 KB)
Update on: January 20th 2017
EN DE // ... Eula

12-Ants 2.77Suitable for Microsoft : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Server 2000-2016, XP, Vista, x64/x32/x86
12-Ants or more for your desktop.

... Direct Download (22 KB)

String List 12-Ants: Vietnamese  / Tiếng Việt
Translator: KHUU GIA SAN

1: Tôi chấp nhận các thỏa thuận
2: Tôi không chấp nhận các thỏa thuận
3: Lần đầu tiên bắt đầu! Xin vui ḷng chấp nhận "người dùng cuối giấy phép thỏa thuận" !!!
5: Vui ḷng cung cấp một sự kết hợp phím!\nKhông chỉ quan trọng ;)
6: Đóng menu này
7: Khởi động cùng Windows
9: Cài đặt ;)
10: Tấn công con trỏ
11: Tấn công con trỏ khi di chuyển
12: Chạy trốn khỏi con trỏ
13: Bỏ chạy khi con trỏ chuột di chuyển
14: Kiến chạy xung quanh
15: Kiến:
16: Speed:
17: Tran.:
18: Tạm dừng
19: Màu
20: Kết thúc
# Multilingual:
Language   Translator Name
1 Deutsch  / German   Nenad Hrg
2 Englisch  / English   Nenad Hrg
3 Romanian  / Română   Jaff (Oprea Nicolae)
4 Vietnamese  / Tiếng Việt   KHUU GIA SAN
5 Russian  / Pусский   Андрей Кравцов
6 Finnish  / Suomi   vm
7 Italian  / Italiano   Renato Buratti and Arturo Aisensi
8 French  / Français   jem6ndy


Program Keys : Action ants itching desktop screen allergies
# About # Screenshots # History # ... Download (22 KB)
  
Quick-Link's :Restore icon positions x64Print directoryTablets for your CMD.exe
Home | Thanks | Contact | Link me | FAQ | English-AV | Impressum | Translate | PayPal | PAD-s
 © 2017 by Nenad Hrg softwareok.desoftwareok.comsoftwareok.eu
0.061
Is your Lcd ready 4 eBay? // Access to more time // Microsoft-Store // desktop icon manager // Restore the positions of icons // Dearest icon locations // Folder-Shortcuts //